fbpx

Revilo

REGULAMIN

Właścicielem sklepu internetowego www.REVILO.pl jest firma:

REVILO Aneta Głąbińska
NIP: 773 236 22 32
REGON: 385730071
Brzustów 217, 97-215 Inowłódz
e–mail: info@revilo.pl
telefon:(+48) 663-354-091 (pon-pt 08:00 – 16:00)
Konto bankowe Sklepu internetowego: 11 1090 2590 0000 0001 4481 0129

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.

Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

Umowa Sprzedaży jest zawierana według procedury zawarcia Umowy Sprzedaży wskazanej w rozdziale 3 Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., dalej również „Ustawa o prawach konsumenta”.

Regulamin nie pozbawia Klienta przysługujących mu ustawowo praw, w szczególności roszczenia o to, aby zakupione Towary były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Nazwa oraz logo Usługodawcy stanowią dobro prawnie chronione, jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.

ZASADY REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Klientowi możliwości zrealizowania zamówienia przez Usługodawcę.

Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest:

zapoznanie się Klienta z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji generowanych przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji Zamówienia;

 • poprawne złożenie Zamówienia;
 • zobowiązanie do zapłaty ceny i dostawy Towaru;
 • potwierdzenie Zamówienia przez Usługodawcę.

Składając Zamówienie klient może zarejestrować się w Sklepie internetowym poprzez utworzenie konta w systemie informatycznym i ustalenie poufnego loginu i hasła. Składając kolejne Zamówienia Klient może korzystać z wcześniej ustalonego loginu i hasła do utworzonego konta.

Dokonując rejestracji oraz składając Zamówienie Klient oświadcza, iż:

 • zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;
 • podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są prawdziwe;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży;
 • wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji generowanych przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji Zamówienia.

Z chwilą dokonania rejestracji Klient zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą może wypowiedzieć w każdym czasie poprzez oświadczenie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Usługodawcy.

Klient może też złożyć zamówienie bez posiadania konta i rejestracji.

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Składając Zamówienie Klient wskazuje rodzaj i ilość Towaru, zobowiązuje się do jego odbioru oraz zapłaty ceny.

Zamówienia mogą być składane w Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę.

Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia Usługodawca potwierdza złożone Zamówienie.

Potwierdzenie Zamówienia jest dokonywane przez Usługodawcę drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres w terminie do 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia.

Realizacja Zamówień i dostawa Towarów odbywa się w godzinach od 8:00-16:00 w dni robocze i może potrwać przy Zamówieniach dostarczanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej łącznie do 5 dni roboczych.

PŁATNOŚCI

Widoczna w Sklepie internetowym cena sprzedaży Towaru nie zawiera kosztów dostawy
Ostateczna cena sprzedaży zawierająca koszty dostawy i inne (np. koszt doręczenia za pobraniem) wskazana jest w podsumowaniu Zamówienia przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.

Widoczne w Sklepie internetowym ceny Towarów oraz koszty dostawy i inne są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług VAT, cła i inne opłaty w wysokości określonej właściwymi przepisami, wyrażonymi w walucie polskiej.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • płatność poprzez przelew tradycyjny na rachunek bankowy podany na stronie Sklepu Internetowego w terminie 3 dni od chwili dokonania zakupu.
 • płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów Przelewy24.pl oraz PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności
 • Klient składając Zamówienie wybiera preferowaną przez siebie formę płatności.
 • W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie 3 dni roboczych od dokonania zakupu, jeśli Klient nie wybrał płatności za pobraniem, Zamówienie zostaje anulowane.
 • Klient otrzymuje drogą elektroniczną bądź pocztową (razem z zamówionym towarem) dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT jeśli składając Zamówienie zgłosił chęć otrzymania faktury VAT i podał niezbędne w tym celu dane.

5.DOSTAWA

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

Przesyłka kurierska InPost
Przesyłka kurierska InPost pobranie
Paczkomat InPost
Paczkomat InPost pobranie
Odbiór Osobisty

Dostawa Towarów odbywa się na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu
Koszty dostawy są wskazane na stronie Sklepu internetowego oraz w formularzu Zamówienia i zależą od wybranej przez Klienta formy płatności i rodzaju dostawy.

6. REKLAMACJE

Sprzedawca ma obowiązek dostarczać Towary bez wad. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Nie stanowią o niezgodności towaru z umową różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego towaru a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie Internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta.

Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę lub jest niezgodny z umową, Klient może złożyć reklamację w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki, poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego i odesłanie go wraz z reklamowanym Towarem na adres: REVILO, Brzustów 217, 97-215 Inowłódz

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

 • dane Klienta (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres mailowy oraz numer telefonu)
  datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru,
 • dokładny opis wady oraz preferowane rozwiązanie (wymiana, naprawa uszkodzenia bądź zwrot pieniędzy za wadliwy towar wraz z kosztem transportu).
 • Dowód zakupu towaru np. kopia paragonu lub faktury.
 • Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Konsumenta, poinformuje go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia drogą mailową.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia , odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.

Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem widnieje na stronie Sklepu Internetowego jako formularz zwrotu.

Wypełnione Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze zwracanym Towarem Klient powinien przesłać na adres REVILO Brzustów 217, 97-215 Inowłódz.

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, należy go odpowiednio zapakować i zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu

W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku możliwości ponownego wprowadzenie zwróconego Towaru do sprzedaży (uszkodzenia, zabarwienia, zapachów), Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości w/w towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym) na konto bankowe wskazane w formularzu.

W przypadku przekroczenie terminu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Klienta, Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.03.2020r.

Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, a zmiana taka będzie dostępna na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ich umieszczenia na stronie Sklepu internetowego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poza.827).

Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygać będzie Sąd Powszechny według właściwości ogólnej.

DEFINICJE:

REGULAMIN– niniejszy dokument określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, to jest ogólne warunki sprzedaży towaru i jego dostawy;

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

KLIENT– osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014, poz.827), osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.);

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą LOGINEM i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym
SKLEP INTERNETOWY – witryna umieszczona w sieci Internet pod adresem www.revilo.pl przeznaczona do prezentacji oferty Usługodawcy oraz składania zamówień;

SPRZEDAWCA – Revilo Aneta Głąbińska, Brzustów 217, 97-215 Inowłódz, NIP: 773 236 22 36, REGON: 385730071
TOWAR – artykuły odzieżowe, buty, akcesoria i podobne sprzedawane detalicznie przez Usługodawcę w Sklepie internetowym;

UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa sprzedaży towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

ZAMÓWIENIE – prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży oświadczenie woli Klienta wskazujące na wybrane przez niego Towary określonego rodzaju i ilości.

TWÓJ KOSZYK

0
Brak produktów w koszyku.
X