fbpx

Revilo

REGULAMIN NEWSLETTERA

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez REVILO Aneta Głąbińska usługi newslettera jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1) Usługodawca – REVILO Aneta Głąbińska, NIP: 773 236 22 32, ul. Farbiarska 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki info@revilo.pl, Tel. 663-354-091

2) Usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

3) Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

4) Informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

5) Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

6) Usługa, Newsletter – usługę zamówioną przez Usługobiorcę, poprzez udostępnienie adresu poczty elektronicznej, obejmującą otrzymywanie newslettera. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą zamówienia przez Usługobiorcę newslettera, tj. podania adresu poczty elektronicznej i potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji. Usługa zamówiona przez Usługobiorcę polega na wysyłaniu przez Usługodawcę elektronicznego biuletynu/ elektronicznych informacji, o nowościach, o promocjach, konkursach, wydarzeniach i kolekcjach dotyczących Usługodawcy poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego, poprzez moduł mailingowy

3. Newsletter jest usługą dostępną bezpłatnie i świadczoną drogą elektroniczną przez sklep Revilo na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na korzystanie z usług Newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

4. Usługa ściśle związana jest ze stroną https://revilo.pl/. Usługobiorca otrzymuje dostęp do Usługi po złożeniu zamówienia na Newsletter. W celu złożenia zamówienia na otrzymywanie Newslettera Usługobiorca wpisuje swój adres poczty elektronicznej na stronie głównej https://revilo.pl/ (odnośnik na stronie ‘’ Zapisz się do newslettera’’). Po podaniu przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy wiadomość z linkiem weryfikującym chęć zapisania się do Newslettera.

5. W celu potwierdzenia chęci zapisania się do Newslettera, Usługobiorca powinien kliknąć w otrzymany w wiadomości weryfikacyjnej link.

6. Usługobiorca poprzez zapisanie się do Newslettera (złożenie zamówienia) godzi się na otrzymywanie informacji handlowych.

7. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 5.5. i wyższe, Opera w wersji 36.0.2130.65 Firefox w wersji-45.0.2., Google Chrom w wersji 50.0.2661.86 lub Safari 5.1.7. oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

8. Usługodawca nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

9. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newslettera poprzez zgłoszenie rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Wypełniając ustawowy obowiązek, Usługodawca informuje o następujących potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, które mogą wystąpić pomimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających, są to w szczególności: złośliwe oprogramowania (przykładowo Koń trojański, wirusy, robaki), programy szpiegujące, spam, włamania do systemu teleinformatycznego przez hakerów. Użytkownik może również minimalizować ryzyko zagrożeń w szczególności poprzez : dokonywanie aktualizacji oprogramowania, włączoną zaporę sieciową, posiadanie programów antywirusowych, regularne skanowanie komputera programem antywirusowym, korzystanie z legalnych oprogramowań, czytanie okien instalacyjnych.

11. Usługobiorcy zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

12. Usługodawca wyjaśnia, że jest uprawniony do:

a. czasowego wyłączania lub ograniczenia Usługi, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),

b. całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi po uprzednim powiadomieniu Usługobiorcy,

c. zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku gdy Usługobiorca naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Usługobiorców.

13. Usługobiorca może składać reklamacje dotyczące kwestii technicznych funkcjonowania Usługi jak i innych kwestii dotyczących Usługi. Reklamacje można przesyłać na adres email: info@revilo.pl jak również listownie na adres Usługodawcy.

14. Reklamacja powinna zawierać opis problemu. Usługobiorca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji z zastrzeżeniem, że Revilo może odmówić rozpatrzenia uwag złożonych po upływie dziewięćdziesięciu (30) dni roboczych od ujawnienia się przyczyn zgłoszenia tej uwagi.

TWÓJ KOSZYK

0
Brak produktów w koszyku.
X